ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Elke bestelbon door de klant getekend of op schriftelijke wijze bevestigd, verbindt deze onherroepelijk na ontvangst van onze bevestiging, behalve de uitzonderingen bepaald door de wet. Bestelde producten zullen daarom geleverd worden en dienen integraal betaald te worden.
 2. Onze facturen zijn altijd contant betaalbaar. Een klant kan echter een kredietlijn bekomen na aanvraag. De
  facturen die binnen deze kredietlijn vallen zijn betaalbaar op de afgesproken termijn.
 3. Zolang de uitstaande facturen niet op hun vervaldag betaald zijn, zullen de volgende leveringen
  geblokkeerd blijven. Bij intrekking van de kredietlijn dienen alle openstaande facturen onmiddellijk
  vereffend te worden. De leverancier kan na evaluatie eventueel bepalen dat alle volgende leveringen
  vooraf dienen betaald te worden, indien de historiek van de opdrachtgever geen andere keuze toelaat.
 4. De goederen blijven eigendom van de leverancier tot volledige betaling is ontvangen van de gehele factuur.
 5. Schadegevallen bij leveringen of defecten dienen binnen de acht dagen na levering schriftelijk te worden
  gemeld willen ze in aanmerking genomen worden.
 6. Leveringstermijnen worden louter ter informatie gegeven en verbinden de leverancier geenszins. Deze
  kunnen dus ook niet ingeroepen worden om de overeenkomst te ontbinden.
 7. De goederen genieten de waarborg door de constructeur aangeboden. Leverancier fungeert als distributeur
  en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor tekortkomingen in de producten.
 8. De leverancier kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die de gebruiker geleden heeft bij
  de aanwending van de producten, noch voor rechtstreekse, noch voor onrechtstreekse schade.
 9. Een dienstopdracht die werd begonnen en die door de opdrachtgever zonder geldige reden wordt stopgezet
  voor de beëindiging van de overeengekomen opdracht, geeft aanleiding tot volledige facturatie van het
  contractueel overeengekomen totaalbedrag. Indien de opdracht voor aanvatting wordt stopgezet door de
  opdrachtgever zal deze een vergoeding ten bedrage van 50% van het niet gepresteerde gedeelte
  verschuldigd zijn. Daarenboven zal de bewezen geleden schade dienen vergoed te worden indien deze
  hoger is dan 50% van het niet gepresteerde gedeelte.
 10. Onderhoudscontracten en bijstandcontracten dienen betaald te zijn voor de aanvang van de periode
  waarop ze betrekking hebben.
 11. Facturen die betrekking hebben op opleidingen dienen voor aanvang van de opleiding betaald te worden,
  zoniet zal de cursist geweigerd worden het leslokaal te betreden of de cursus niet plaats vinden. Indien een
  cursus niet kan plaatsvinden zonder geldige reden zal het totaalbedrag alsnog gefactureerd worden.
 12. De leveringen worden verricht op risico van de opdrachtgever.
 13. Klachten betreffende de facturen dienen schriftelijk ingediend te worden binnen de zeven dagen na uitgifte.
  Na deze termijn zijn ze niet meer aanvaardbaar.
 14. Elke factuur die niet op de vervaldag betaald wordt, zal van rechtswege 7% interest per jaar opbrengen,
  zonder voorgaande ingebrekestelling. De bedragen die nog verschuldigd zijn zullen forfaitair verhoogd
  worden met 10% met een minimum van € 20,00 voor interne kosten, eventuele gerechtskosten niet
  inbegrepen.
 15. Het feit dat de leverancier één of andere clausule welke in zijn voordeel bepaald wordt in huidige algemene
  voorwaarden niet toepast, kan niet geïnterpreteerd worden als het afstand ervan doen.
 16. Betalingen geschieden uitsluitend op rekening 731-0092380-11 van KellYveS BV. Betalingen die niet tijdig verricht
  werden, worden als onbestaande beschouwd en ons personeel is niet gemachtigd eigenhandig betalingen
  te ontvangen.
 17. In geen geval zal de klant zijn rechten en verplichtingen voortkomend uit de overeenkomst met leverancier
  kunnen overdragen op derden zonder schriftelijke toestemming van de leverancier.
 18. In geval van conflict zijn alleen de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.